Lezingen & Trainingen


 

 

Op deze pagina volgt een overzicht van lezingen, workshops, trainingen. Een aantal zijn gepland, een aantal zijn al gegeven.  De korte beschrijving en verwijzingen maken kennis beschikbaar voor iedereen die deze pagina bezoekt. Ook laten we plannen zien voor nieuw te ontwikkelen trainingen, studiedagen. Juist t.a.v. dat laatste kunnen we ook interactief wat betekenen voor elkaar. De vaag omlijnde plannen worden genoemd. Afhankelijk van getoonde belangstelling en ideeën kunnen die verder worden ingevuld en toegespitst op de potentieel geïnteresseerde doelgroep.

 

Overzicht geplande cursussen of trainingen

 

14 en 28 januari 2021 en 11 februari 2021

Een Integratieve benadering voor de aanpak van jongeren met complexe gedragsproblematiek
Professionaliseer met het Waaiermodel

https://www.rinogroep.nl/interview/393/van-residentieel-tot-ambulant-waaiermodel-is-breed-toepasbaar.html

 

Deze drieluik die aangeboden wordt bij de Rinogroep wordt steeds op donderdagmiddag gegeven van 13.30-16.30u. De eerste twee cursusonderdelen in januari worden on-line aangeboden; de laatste cursusmiddag is klassikaal, locatie Utrecht. De benadering vanuit de cognitieve gedragstherapie wordt door de drie cursusdagen heen gevlochten waardoor je een stevig fundament legt onder je handelen.

Aan de hand van concreet casusmateriaal lopen we met elkaar op de eerste cursusdag de vijf benaderingswijzen door die in de kleurdomeinen worden onderscheiden. Steeds maken we de vertaalslag naar de praktijk en laat ik je aan opdrachten werken waarbij ik de vraag centraal stel over het Hoe van de aanpak. De werkbladen die horen bij het Handboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht Publicaties zullen je daarbij helpen.

De tweede middag lopen we door de themafasen en zoomen we in op de fase van de Versterking. Hoe kun je planmatig te werk gaan en ervoor zorgen dat je samen met de jongere en diens ouders gericht aan de slag gaat om doelen te bereiken die juist door hen belangrijk worden gevonden. Dit vVersterkingsplan staat centraal in de eindopdracht.

De laatste middag komen we in Utrecht bij elkaar. Dan pakken we de onderlinge afstemming aan. Hoe communiceer je met elkaar over de aanpak van de jongere met diens ouders, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan? Hoe zorg je ervoor dat de onderwerpen die naar voren komen in het individuele gesprek met de jongere en diens ouders, ook helder worden voor alle betrokkenen en het uitgangspunt vormen voor de gezamenlijke aanpak? En vooral: Hoe word je hierbij ondersteund door de indeling in kleuren en fasen van het Waaiermodel?

Ik hoop van harte om in deze cursus bevlogen en kundige behandelaars te gaan ontmoeten. Juist door de ingebrachte casuïstiek kan ik zorgen voor aansluiting bij de praktijk. Ik wil bereiken dat alle deelnemers met geïnspireerd worden en dat ze elkaar hebben kunnen aansteken om met vernieuwde ideeën en inzichten in hun eigen werksetting aan de slag kunnen gaan.

Na afloop zal ik op deze site laten weten wat de ervaringen zijn.

Als je geïnteresseerd bent  in deze cursus over de toepassingen van het Waaiermodel kun je contact met me opnemen per mail
laarhoven@waaiermodel.nl

 

 

 

 

Recente cursus over het Waaiermodel

woensdag 1 juli 2020 13.15-16.30u.

webinar: Grip op aanpak lastige jongeren

Het ontrafelen van complexe problematiek en het zichtbaar maken van handvatten voor de aanpak.

https://webinar.logacom.nl/webinar-grip-op-aanpak-lastige-jongeren

In dit webinar ging ik in op de toepassing van het Waaiermodel op de dagelijkse behandelpraktijk. De deelnemers waren afkomstig uit diverse werksettingen. Meest ambulant, maar ook residentieel. De gemeenschappelijke vraag betrof de aanpak van weerbarstige problematiek. In dit webinar heb ik uitleg gegeven over concrete toepassing van het Waaiermodel in de eigen behandelpraktijk. Via opdrachten zijn de deelnemers aan de slag gegaan met concrete vragen over ‘Wat je gaat doen’. Daarna bogen we ons op de vraag: ‘Wanneer ga je dat dan doen en welke doelen heb je voor ogen?’ Aan de hand van enkele werkbladen en formats deden de deelnemers ervaring op en zijn we ingegaan op de ondersteunende effecten van werkbladen voor de jongeren en de groepsleiding. Zo is er weer gewezen op het werkboek Resicdentieel Vakmanschap dat in zijn geheel, of ook in onderdelen (per kleur) verkrijgbaar is bij SWP. Publicaties

Naar aanleiding van de opdracht heb ik ook in kunnen gaan op boeiende vragen die door een cursist aan me zijn voorgelegd.

 

Overzicht geplande webinars, workshops of studiedagen over het Waaiermodel 

19 november 2020
EFCAP Webinar: Contact als basis
Alternatieven voor repressie in de specialistische gesloten jeugdzorg

https://www.efcap.nl/studiedagen

Deze studiedag was aanvankelijk gepland op 17 april en een workshop over het Waaiermodel zou er onderdeel van uitmaken. Vanwege de coronacrisis – voorlopig- is de dag verschoven naar donderdag  19 november 2020. De studiedag wordt digitaal aangeboden waarbij we streven naar een interactief karakter. 

De workshops die we op deze dag zouden presenteren kunnen niet meer in de oorspronkelijke vorm worden aangeboden. We bieden wel een overzicht van een aantal praktische aanpakken en verwijzen door naar relevante informatie. Een van de workshops zou worden ingericht door uitleg/toepassing van het Waaiermodel. Ook daarover worden nu enkele sheets gepresenteerd en zullen we doorverwijzen naar de meest actuele informatie.

Omdat de studiedag een prachtig kader zal schetsen breng ik deze dag absoluut onder de aandacht.

De specialistische gesloten jeugdzorg richt zich op jongeren met de meest ingewikkelde problematiek, niet één enkele stoornis, maar problemen op veel gebieden. Daarbij zijn jongeren soms gevaarlijk voor zichzelf of voor anderen. Hierdoor lukt het niet altijd om de juiste hulp op het juiste moment te bieden. De onmacht die dit veroorzaakt, kan zich vertalen in repressie en afzondering van kwetsbare jongeren. Dit terwijl we weten dat dit juist averechts werkt en dat het heel belangrijk is om in contact te komen met jongeren om te zorgen dat behandeling effect heeft. De specialistische gesloten jeugdzorg moet de plek blijven waar jongeren met ernstige problemen terecht kunnen en waar ze de juiste zorg krijgen die bij ze past.
Tijdens dit webinar gaan we in op wat er gebeurt in de instelling. Hoe ontstaat repressie, wat doen we als gedrag een reactie lijkt te geven om straf op te leggen? Hoe ervaren jongeren dit en wat kunnen we doen om een veilig behandelklimaat te creëren? Wat werkt in bejegening van jongeren en hoe zorgen we dat er een goede werkrelatie ontstaat?

 

Recente studiedag over het Waaiermodel

Woensdag 11 maart 2020

Residentieel Vakmanschap
Hoe maak je residentieel zinvol?

www.residentieelvakmanschap.nl

Nog net voordat alle studiedagen moesten worden afgelast vanwege de coronacrisis, kon het congres plaatsvinden dat was georganiseerd naar aanleiding van het uitbrengen van het handboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht. Samen met de twee co-auteurs Marije de Hoogd en Sanne Verhaaren hebben we uitleg gegeven en de toepassingsmogelijkheden besproken. Het werkboek was kort daardoor uitgekomen, dus konden ook werkbladen worden gedemonstreerd. Voor de invulling van de kleurdomeinen gaven prominente sprekers uitleg over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Zo konden we die dag laten zien dat recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en in de klinische praktijk konden worden geïntegreerd in het programma dat door het Waaiermodel kan worden uitgevouwen. De methodiek die aan de hand van het Waaiermodel wordt beschreven is derhalve geen kwestie van een keuze met andere methodieken. Deze studiedag wilden we laten zien, dat het Waaiermodel juist de keuze voor de nieuwste ontwikkelingen mogelijk maakt en tegelijkertijd de handvatten aanreikt voor de toepassing in de praktijk.

De aanwezigen droegen het residentieel werken een warm hart toe en toonden zich hongerig naar informatie op dit gebied. Bij ons bleef juist daardoor de roep om ‘meer’ hangen. Meer uitleg, toelichting van het model. Maar vooral ook meer interactief. Samen aan de slag, samen eigen casuïstiek bespreken, samen toepassingsmogelijkheden uitdiepen. Het overvolle programma maakte er nl. wel een lange luisterdag van. We zijn benieuwd naar de evaluatiegegevens en hopen daar voor de vervolgplannen goede tips uit te halen. Want dat er voor deze doelgroep behoefte is aan deskundigheidsbevordering, scholing, training mocht wel duidelijk zijn.

Donderdag 28 november en vrijdag 29 november 2019
Residentiële Behandeling en CGT: Het Waaiermodel deel I en II

VGCt Najaarscongres 2019 lezing I

VGCt Najaarscongres_lezing II

Tijdens het Najaarscongres van de Veregeniging voor Cognitieve Gedragstherapie zijn 2 symposia gehouden over het Waaiermodel. De eerste lezing ging over de uitleg van het model, toegespitst op mogelijkheden voor een CGT-insteek. In de tweede lezing is de praktische vertaalslag gemaakt. Beide lezingen richten zich op het belang van een duidelijke context voor het gedragstherapeutisch handelen. De ordening van het Waaiermodel in kleurdomeinen en fasen maakt deze transparant.

Informatie Lezing CGT in Het Waaiermodel – Najaarscongres VGCT – informatie

 

Mocht je geïnteresseerd zijn in de sheets die op bovenstaande studiedagen zijn vertoond dan kan je contact opnemen. Op verzoek wil ik graag de gewenste sheets beschikbaar stellen.Contact

 

Plannen in de maak

Na de lezing tijdens het najaarscongres ontwikkelden zich mooie plannen.

In samenwerking met Logacom wordt gedacht aan een webinar waarin de toepassing van het Waaiermodel centraal staat.

Contacten met het RINO hebben geleid tot plannen over trainingen in het voorjaar van 2021. In het kader van nascholingsactiviteiten denken we aan twee ‘smaken’:

  • Een training voor behandelcoördinatoren, gedragswetenschappers over de toepassing van het Waaiermodel in de eigen beroepsomgeving. We willen dit zoveel mogelijk een training op ‘maat’ laten zijn. In een tweedaagse denken we een mooie basis te kunnen leggen. De deelnemers kunnen de kartrekkers worden binnen de eigen instelling van de implementatie van het Waaiermodel of onderdelen daarvan. Nu het werkboek gereed is kunnen deze in de training worden ingezet en ‘coachen’ we de deelnemers bij de toepassing ervan in de eigen organisatie.
  • Daarnaast zijn er de plannen om een basiscursus te ontwikkelen voor de groepsleiding. We denken dat verdere professionalisering van deze groep hulpverleners een enorme boost kan geven aan de  kwaliteit van het handelen bij jongeren met gedragsproblemen. We hebben vooral de opleiding tot CGWer in het vizier. De cognitieve gedragstherapie kan hen makkelijk worden aangereikt en toegespitst op het werken met jongeren met complexe problematiek. De werkbladen liggen voor de cursisten klaar en zijn met name ontwikkeld voor de toepassing door HBO-geschoolde hulpverleners op de leefgroep of bij individuele begeleiding van de mentor-kinderen. De brede kwalificatie als CGWer biedt de cursist de gelegenheid om actief te werken aan professionalisering binnen de eigen loopbaan. Als werkgevers hun personeel hiervoor de gelegenheid geven kunnen ook onderling goede afspraken worden gemaakt over een zekere continuïteit van de aanstelling. Het verloop van groepsleiding kan worden ingedamd terwijl er toch sprake is van perspectief op deskundigheidsbevordering.   Via LinkedIn is een eerste aankondiging van de plannen gemaakt.  RINO Groep interview
  • Ook is n.a.v. het congres dat door Logacom is georganiseerd gedachten ontstaan om een interactieve bijeenkomst te organiseren waarin we nog dichter naar de praktische toepassing toe gaan. Inmiddels zijn die gedachten al verder gerijpt. Binnenkort volgt er meer informatie over dit webinar.

 

Wij zijn heel benieuw naar de belangstelling voor deze plannen. Laat het me weten via het contactformulier op de laatste pagina Contact